The God who created the earth; who created the sun that gives us light. The God who holds up the ocean; who makes the thunder roar. Our God who has ears to hear.You who are hidden in the clouds; who watch us from where you are.You see all that the whites have made us suffer. The white man’s god asks him to commit crimes. But the God within us wants us to do good. Our God who is so good, so just, He orders us to revenge our wrongs. It’s He who will direct our arms and bring us the victory. It’s He who will assist us.We all should throw away the image of the white man’s god who is so pitiless. Listen to the voice for liberty that sings in all our hearts.


Bon Dje ki fè la tè. Ki fè soley ki klere nou enro.Bon Dje ki soulve lanmè. Ki fè gronde loray.Bon Dje nou ki gen zorey pou tande.Ou ki kache nan niaj. Kap gade nou kote ou ye la.Ou we tout sa blan fè nou sibi.Dje blan yo mande krim.Bon Dje ki nan nou an vle byen fè.Bon Dje nou an ki si bon, ki si jis, li ordone vanjans.Se li kap kondui branou pou nou ranpote la viktwa.Se li kap ba nou asistans.Nou tout fet pou nou jete potre dje Blan yo ki swaf dlo lan zye.Koute vwa la libète kap chante lan kè nou.